/*

آ ر ما ن

Tuesday, October 25, 2005

محبت ِ زیادی


هر چی به مامان می گم انقدر من رو نچلون و با سر و کله ام ور نرو، به خرجش نمی ره. می ترسم آخر و عاقبتم مثل این بچه میمونه بشه!!! آ
/
مرسی خورشید خانوم برای لینک این خبر بامزه!آ