/*

آ ر ما ن

Thursday, December 09, 2004


با پرستار - دقیقه ای نیست که منو از مامان جدا کردن


خودم - بعد از تولد دارن تمیزم میکنن


با خاله لیلی - حدود نیم ساعت از تولدم گذشته


با پدرم - حدود نیم ساعت از تولدم گذشته


با مامان اعظم - حدود نیم ساعت از تولدم گذشته


دو روزه در بیمارستان نورت یورک جنرال


با مامان در بیمارستان - دوروزگی